Algemene verkoopvoorwaarden Disqovery

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Gebruiker: Disqovery als gebruiker van deze algemene voorwaarden;
Koper: de wederpartij van Disqovery, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en koper.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of overeenkomsten van koop- en verkoop, van opdracht en/of bemiddeling en/of overige diensten van of met de gebruiker, daaronder uitdrukkelijk mede begrepen reparatie en/of onderhoudswerkzaamheden, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van gebruiker en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van gebruiker.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door gebruiker gemaakte offertes zijn onder voorbehoud; zij zijn geldig gedurende veertien dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen veertien dagen wordt bevestigd.
 3. Levertijden in offertes van de gebruiker zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 8. De gebruiker is onder meer gerechtigd verhogingen opgetreden in lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege, waaronder begrepen belastingen, aan de koper, ontstaan na uitbrenging van de offerte c.q. aanbieding, door te berekenen voor die werkzaamheden, leveringen en/of diensten die op het moment van ingaan van die verhogingen nog door de gebruiker moeten worden verricht en/of worden geleverd.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst en wijziginen

 1. De overeenkomst tussen de gebruiker en de koper komt pas tot stand nadat de gebruiker de aanvaarding van de offerte schriftelijk en/of mondeling aan de koper heeft bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging. Zolang de gebruiker de aanvaarding niet heeft bevestigd aan de koper, kan de gebruiker de offerte herroepen en/of wijzigen.
 2. De gebruiker kan de door haar aangeboden diensten, in de ruimste zin des woords, zowel qua inhoud als benaming daarvan te allen tijde eenzijdig wijzigen, indien gewijzigde en/of nieuwe relevante regelgeving haar daartoe noodzaakt.
 3. Indien een wijziging als bedoeld in het tweede lid heeft plaatsgevonden, heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden, doch slechts indien de gewijzigde aangeboden diensten in wezenlijke mate zullen afwijken ten opzichte van de eerder door de gebruiker verleende diensten.
 4. Wijzigingen in tot stand gekomen overeenkomsten en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden na deze totstandkoming zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen de gebruiker en de koper zijn overeengekomen.
 5. Ingeval de koper de overeenkomst met de gebruiker wenst te beëindigen zonder dat sprake is geweest van toerekenbaar tekortschieten van de gebruiker, is beëindiging slechts mogelijk met uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van de gebruiker, waarbij de koper gehouden is de gebruiker volledig schadeloos te stellen en de schadeloosstelling tenminste 25% van de totale factuurwaarde bedraagt van de aan de koper geleverde of de op dat moment nog te leveren prestaties.
 6. De gebruiker is bevoegd verhogingen als bedoeld in artikel 3 lid 8 die zich voordoen binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst aan de koper door te berekenen. Indien de gebruiker een dergelijke verhoging binnen deze termijn doorberekent, is de koper slechts bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien sprake is van een totale prijsverhoging van 10 % van de totaal overeengekomen koopprijs.
 7. Het recht op ontbinding als bedoeld in lid 5 is niet aanwezig indien het doorberekende verhogingen van kostprijsbepalende factoren betreft.
  Ingeval de tot stand gekomen overeenkomst als bedoeld in lid 1 (mede) betrekking heeft op het verrichten van werkzaamheden of andersoortige dienstverlening door de gebruiker in de ruimste zin des woords, wordt – ingeval bij overeenkomst zelf de contractsduur niet uitdrukkelijk is bepaald – de overeenkomst gesloten met een minimale duur van 1 jaar.
 8. Overeenkomsten als bedoeld in lid 7 kunnen zowel door de gebruiker als de koper worden opgezegd, zulks met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, na het verstrijken van het eerste jaar.
 9. Opzegging als bedoeld in lid 8 kan uitsluitend plaatsvinden tegen het einde van de maand. Tussentijdse opzegging is uitgesloten

Artikel 5 Kwaliteit, omschrijving, verantwoordelijkheid en opdrachtbevestiging

 1. De gebruiker verplicht zich jegens de koper om de zaken en/of diensten te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader opgenomen in de door de gebruiker aan de koper verzonden opdrachtbevestiging.
 2. De koper dient eventuele wijzigingen en/of toevoegingen op de verzonden opdrachtbevestiging terstond na de dag waarop de opdrachtbevestiging door de gebruiker is verzonden, schriftelijk aan de gebruiker kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de verzonden opdrachtbevestiging geldt als uitgangspunt voor de in lid 1 bedoelde verplichting(en) van de gebruiker jegens de koper.
 3. Aan de koper getoonde monsters of modellen worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt, zonder dat de door de gebruiker af te leveren zaken daaraan behoeven te beantwoorden.
 4. De koper kan geen rechten ontlenen aan de door de gebruiker gedane mededelingen omtrent (technische) productspecificaties, prognoses in de ruimste zin des woords, gegevens zoals vermeld in brochures, catalogi of andere informatieverschaffende bescheiden, tenzij diezelfde gegevens zijn opgenomen in de tot stand gekomen overeenkomst of in de in lid 1 bedoelde opdrachtbevestiging en daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
 5. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, uitvoering, gewicht, formaat e.d. van de door gebruiker geleverde zaken leveren voor de koper geen grond op om de tot stand gekomen overeenkomst (al dan niet gedeeltelijk) te ontbinden, noch rechtvaardigt dit een vermindering van de daarvoor verschuldigde koopprijs.
 6. Stelt de koper materiaal of onderdelen voor verdere afwerking, montage of installatie beschikbaar, dan is de gebruiker slechts verantwoordelijk voor een deugdelijke afwerking, montage of installatie, maar nimmer voor de materialen of onderdelen zelf.
 7. Het is de gebruiker te allen tijde – zonder dat voorafgaand overleg of goedkeuring van de koper is vereist – toegestaan de tot stand gekomen overeenkomst geheel en/of gedeeltelijk en/of met behulp van door haar ingeschakelde derden te laten uitvoeren en/of diens rechten of verplichtingen uit de met de koper tot stand gekomen overeenkomst over te dragen aan een derde.
 8. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade door dood of lichamelijk letsel, gevolgschade of schade uit enig andere hoofde die verband houdt met de (ondeugdelijkheid van de) door of namens de koper beschikbaar gestelde materialen of onderdelen voor verdere verwerking of montage, ongeacht verwerking of bewerking daarvan door gebruiker of derden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de gebruiker. De koper vrijwaart de gebruiker geheel tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade van personeel van de koper en/of derden.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.
 4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een door koper aangewezen locatie, draagt koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Koper vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.
 8. Goedkeuring van de proeven door koper geldt als erkenning dat de gebruiker de aan de proeven voorgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

Artikel 7 Levering

 1. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 2. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
 3. Indien de zaken worden bezorgd is gebruiker gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
 4. Indien gebruiker gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
 5. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.
  Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen.
 6. Gebruiker is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Gebruiker is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 8 Betaling, verlangen van zekerheid en opschorting

 1. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval betaling contant bij aflevering of bezorging dient plaats te vinden, is de koper, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, in verzuim vanaf de eerste dag volgende op de dag waarop de aflevering of bezorging heeft plaatsgevonden. Ingeval de gebruiker de zaken heeft opgeslagen ingevolge het bepaalde in artikel 7 lid 2, is de koper, zonder ingebrekestelling, in verzuim vanaf de dag waarop de gebruiker de schriftelijke kennisgeving met betrekking tot de opslag heeft verstuurd.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 5. Gebruiker heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 6. Gebruiker heeft de mogelijkheid een krediet beperkingtoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.
 7. De gebruiker heeft steeds het recht om – zowel voor als na de totstandkoming van de overeenkomst – zekerheid voor de betaling te verlangen van de koper en/of vooruitbetaling te vorderen.
 8. Indien er gerede twijfel bestaat bij de gebruiker omtrent de betalingscapaciteit c.q. solvabiliteit van de koper, is de gebruiker bevoegd de levering als bedoeld in artikel 7 op te schorten totdat de koper voldoende zekerheid voor de nakoming van zijn (betalings) verplichtingen heeft verschaft aan de gebruiker.
 9. Of de door de koper aangeboden zekerheden als bedoeld in lid 7 voldoende zijn, is ter beoordeling van de gebruiker. De koper is aansprakelijk voor de door de gebruiker door deze vertraagde levering te lijden schade.

Artikel 9 Annulering

 1. Annulering van de opdrachtbevestiging door koper is niet mogelijk.
 2. Indien koper toch, om uitdrukkelijk te motiveren reden, de order annuleert zal gebruiker minimaal 25% doch maximaal 75% van het orderbedrag aan opdrachtgever in rekening brengen.
 3. Indien en voor zover koper de overeenkomst door opzegging beëindigd, is hij gehouden gebruiker gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging.

Artikel 10 Onderzoek, reclames

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering te worden gemeld.
 3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker op de wijze zoals door gebruiker aangegeven.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder mede begrepen software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van gebruiker totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De koper is verplicht de gebruiker hiervan op de hoogte te brengen. De algemene voorwaarden, melding bij Agentschap voor Telecom en aanvraag van een service contract zijn onverminderd van toepassing op de nieuwe koper.
 6. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 7. Indien de koper uit of mede uit de in dit artikel bedoelde zaken een nieuwe zaak vormt en daarop het volledige eigendomsrecht verkrijgt, danwel indien er een gemeenschap op die nieuwe zaak ontstaat en de koper daarin deelgenoot wordt, is de koper verplicht op de eerste vordering van de gebruiker aan haar een bezitloos pandrecht op die zaak te verlenen, een en ander met inachtneming van de wettelijke vestigingseisen daarvoor als bedoeld in artikel 6:237 lid 1 BW tot meerdere zekerheid van alle vorderingen van de gebruiker op de koper die niet onder het eigendomsvoorbehoud vallen op grond van dit artikel. De kosten voor de totstandkoming van het in de eerste volzin genoemde pandrecht komen voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
 8. De gebruiker is gerechtigd om de door haar geleverde/vervaardigde goederen en/of verleende diensten met naam, merk, reclameboodschap of andere uiting van de koper af te beelden in catalogi, reclamedrukwerk, publicaties, advertenties en/of deze tijdens beurzen en tentoonstellingen te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van de koper of derden en zonder dat de gebruiker daarvoor enigerlei vergoeding aan de koper en/of een derde is verschuldigd.

Artikel 12 Garantie

 1. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan gebruiker.
 3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering.
 4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van gebruiker, vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom aan gebruiker te verschaffen.
 5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 6. Indien de door gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

Artikel 13 Incassokosten

 1. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. Indien koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 150,00.
 2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.
  Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  a. Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  b. Na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de
  verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  c. Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
  Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
 2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

 1. Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan gebruiker toegerekend kan worden;
  c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 3. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel 16 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 17 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen. De gebruiker is niet aansprakelijk voor overmacht en zij is gerechtigd om nakoming van de overeenkomst uit te stellen dan wel op te zeggen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen staking, beschadiging van producten, schade aan productie faciliteiten.
 3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 18 Vrijwaringen

 1. De koper vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien koper aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de verkregen licentie.
 2. Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht

Artikel 20 Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
  Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 21 Toepasselijk recht

 1. De Nederlandse rechter heeft rechtsmacht.
 2. Op de tussen de gebruiker en de koper tot stand gekomen overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De uit de tot stand gekomen overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten op alle rechtsbetrekkingen, in de ruimste zin des woords, tussen de gebruiker en de koper.
 3. De Nederlandse rechter, de Kantonrechter daaronder begrepen, is met uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen de gebruiker en de koper, tenzij uitdrukkelijk anders en dwingendrechtelijk voortvloeit uit de wet en/of internationale verdragen.

Artikel 22 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Zoetermeer onder nummer 477959.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
Scroll naar boven